Λίγες μόνο ημέρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να «παγώσει» τη διαδικασία «εκκαθάρισης εν λειτουργία» του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), τρεις παλαιοί μέτοχοι της εταιρίας κατέθεσαν νέα αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο κάνοντας λόγο για αντισυνταγματικότητα του νόμου με τον οποίο αποφασίστηκε η κρατικοποίηση (4482/17).

Αιχμή του δόρατος η νομολογία του ίδιου Δικαστηρίου η οποία καθιστά,  αναγκαία την εκπροσώπηση  των παλαιών μετόχων στη διαδικασία εκκαθάρισης που τέθηκε η εταιρία γεγονός, που σύμφωνα με την αίτηση ακύρωσης, δεν προβλέφθηκε από τον σχετικό νόμο.

Στην νέα αίτηση που υπέβαλαν οι Αθανάσιος και Ελένη Στεφανίδη και Αντώνιος Χατζημπαλιώτης γίνεται αναφορά στην επίμαχη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (3818/1997) η οποία θεωρεί «αναγκαία την εκπροσώπηση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των οποίων οι μετοχές τους εξαγοράσθηκαν αναγκαστικώς από το Δημόσιο στην διαδικασία εκκαθαρίσεως».

Σύμφωνα με την αίτηση το δημόσιο όφειλε να ορίσει ως μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο,  ή  να ορίσει ως ορκωτό λογιστή-ελεγκτή του Ο.Α.Σ.Θ. πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο, ή έπρεπε να προβλέψει κάποιον τρόπο αποτελεσματικής εκπροσωπήσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο, στην διαδικασία εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Σ.Θ. και συγκεκριμένα στην διαδικασία απογραφής και αποτιμήσεως της αξίας της επιχειρήσεως.

Έναν ακόμη λόγο που επικαλούνται στην αίτηση είναι, όπως λένε, «η μη συμπερίληψη των αξιώσεων που έχει ο Ο.Α.Σ.Θ. έναντι του Ελληνικού Δημοσίου στην αξία της αναγκαστικώς εξαγοραζόμενης επιχειρήσεως. Τούτο διότι, οι εν λόγω αξιώσεις ανέρχονται στο ποσό των 112.685.321 (102.685.321 ευρώ από τις εκκρεμείς αιτήσεις υπαγωγής σε διαιτησία και 10.000.000 ευρώ από διαφορά από αύξηση του Φ.Π.Α.), με αποτέλεσμα να επαυξάνουν την αξία της αποτιμώμενης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. και να επιδρούν συνακόλουθα ευθέως και αμέσως στο ύψος του τιμήματος εξαγοράς των μετοχών των αιτούντων. Συνακόλουθα, παρίσταται προδήλως αντίθετο προς το Σύνταγμα, αλλά και στους κανόνες της οικονομικής λογικής το να αποτιμάται η αξία μίας επιχειρήσεως μόνον επί τη βάσει του παθητικού της και όχι επί τη βάσει των αξιώσεων που έχει έναντι τρίτων».

Όπως υποστηρίζουν οι αιτούντες, «στην περίπτωση που δεν γίνουν δεκτά τα επιχειρήματα τους θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη. Για το λόγο αυτό ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση της διαλύσεως και της διαδικασίας εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Σ.Θ. και να μην προχωρήσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. σε προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή ιδιωτικής ελεγκτικής εταιρίας που θα ενεργήσει την απογραφή και αποτίμηση της αξίας της επιχειρήσεως του Ο.Α.Σ.Θ μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου επί της αιτήσεως ακυρώσεως».

Σε διαφορετική περίπτωση, επισημαίνουν πως πρέπει:

- να εκπροσωπηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων των οποίων οι μετοχές περιήλθαν αναγκαστικώς στο Δημόσιο στην διαδικασία της εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Σ.Θ., είτε με ορισμό εκπροσώπου της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. που αποτελεί τον κατά νόμο εκκαθαριστή, είτε με ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή  της επιλογής της, είτε με ορισμό προσώπου που τούτη θα υποδείξει το οποίο θα έχει εξουσία να συνεργαστεί με την ελεγκτική εταιρία η οποία θα αναλάβει το έργο της απογραφής-αποτιμήσεως της περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. έχοντας πλήρη πρόσβαση στο σύνολο του αρχείου και των εγγράφων στοιχείων του Οργανισμού,

- να εκπροσωπηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων στις δύο εκκρεμείς από 5.7.2017 και 1.8.2017 αιτήσεις υπαγωγής διαφορών με το Ελληνικό Δημόσιο σε διαιτησία, προς αποτροπή συγκρούσεως καθηκόντων,

- να διαταχθεί κάθε άλλο, πρόσφορο κατά την κρίση του Δικαστηρίου Σας μέτρο εις τρόπον ώστε να μην αρχίσει η διαδικασία εκκαθαρίσεως του Ο.Α.Σ.Θ.

Πηγή: newsbeast.gr